เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนนางรอง

        โรงเรียนนางรอง (จีน: 兰隆中学; พินอินLán lóng zhōngxué ; อังกฤษ: Nangrong School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอนางรอง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492 มีผู้บริหารโรงเรียนรวม 14 ท่าน ปัจจุบันมี นายมานัส เวียงวิเศษ เป็นผู้อำนวยการ ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง  เลขที่ 19 ถนนณรงค์รักษาเขต  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
        โรงเรียนนางรอง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีครู 1 คน คือ นายสุรพล กมลชัย ซึ่งนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียนและเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนราษฏร์ "โรงเรียนอำนวยวิทย์" สอนชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ใช้ศาลาโรงธรรมวัดกลางนางรองเป็นสถานที่เรียน เนื่องจากสมัยนั้นอำเภอนางรองยังไม่มีโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล และทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเพียงโรงเรียนเดียวคือ โรงเรียนประจำจังหวัด "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม" จนกระทั่งปี พ.ศ. 2492 จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนางรองเป็นครั้งแรก จึงถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือโรงเรียนนางรอง โดยจัดตั้งบริเวณป่าโจดข้างวัดป่าเรไรแล้วได้พัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาจนมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน พ.ศ. 2492 โรงเรียนอำนวยวิทย์ได้ย้ายสถานที่ทำการสอนจากศาลาโรงธรรมวัดกลางนางรองมาที่ใต้อาคารของโรงเรียนนางรอง โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนอำนวยวิทย์" คงเดิม จึงมักเรียกชื่อควบคู่ในที่โรงเรียนนางรอง-อำนวยวิทย์ เพราะตั้งอยู่ด้วยกัน ซึ่งต่อมาจึงได้แยกออกมาตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนนางรอง ล่วงเวลามาถึงประมาณปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนอำนวยวิทย์จึงได้ยกเลิกยุบร่วมเป็นโรงเรียนนางรอง จึงคงอยู่แต่โรงเรียนนางรองในปัจจุบัน และขยายชั้นเรียน ตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2560 มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นละ 12 ห้อง รวม 72 ห้อง และปีการศึกษา 2563  มีระดับชั้นละ 13 ห้อง รวม 78 ห้อง ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม และเปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกประจำอำเภอนางรอง และเป็นโรงเรียนแนวหน้าแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ครบรอบ 66 ปี การสถาปนาโรงเรียนในปี พ.ศ. 2559  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารุ่นนั้นคือ รุ่นที่  65 โรงเรียนนางรอง มีอายุครบ 70 ปี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในนามโรงเรียนนางรองแล้วทั้งหมด 69 รุ่น


ประวัติ เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้นตั้องแต่ปี พศ. 2555
^