เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายมานัส เวียงวิเศษ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางดารินทร์ เสลารักษ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายอุดม นามสวัสดิ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ โคตรภูธร

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ พิรักษา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางปรียนันท์ ศรีคำภา

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกิตติยา ผาดำ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิริกุล ปิยานุกูล

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศศมล สมานชาติ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพร ทองคำ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวดวงพร พันธุ์พิทักษ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายคุณเดช ชูกิจวิมล

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา ด่านกระโทก

  ครู

 • thumbnail

  นางสุภาพชน ขันทอัด

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิรินาถ สุขหนองบึง

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิภาภรณ์ พันลัดดา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ตันนอก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา กิจไธสง

  ครู ผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางจุฑามาศ เจริญศิริ

  ครู ชำนาญการ

สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวกันตินันท์ เดชบุรัมย์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเสาร์ แสงปราบ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี เหมือดสันเทียะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประมวล บุญหลาย

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ย่องไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวภัคจิรา ยอดสง่า

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสถาพร เพ็ชร์ทองกลม

  ครู

 • thumbnail

  นายอัคร ศรีเมือง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวศรุดา ศรีนาค

  ครู

 • thumbnail

  นายสรเพชร อาจเดช

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์

  ครู

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายโสม แพร่งนคร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนฤชล ศรีมหาพรหม

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายหมอก ขุนศักดา

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญมล ชำนาญทาง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวแก้วตา ภาคีอิสระ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจิรกิตต์ พิภักดี

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกมล กุมผัน

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพีรญา แก้วศรีหา

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชุมพล นาคนาคา

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางณัฎฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกมลวรรณ อู่วิเชียร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวปฐมาพร สะหะวงษ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุทิน บับภาวะตา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสิริกร หยิมกระโทก

  ครู

 • thumbnail

  นายธรรมรักษ์ โพนทะนา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงพร เทียนทอง

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนพล นามลัย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุนิศา สมศรี

  ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมสุข แสงปราบ

  ครู เชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นางจิระวดี กลีบอุบล

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ ปิงรัมย์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอนุวัฒน์ จำลองกุล

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมพิศ ทวีลาภ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนาพงศ์ สุขเกษม

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกอปรกาญจน์ ภาคีอิสระ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชวรีย์ มันกระโทก

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพิคเนตร อุทัยไชย

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมลสิริณ กันชัย

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ์

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายฉลาด ปัสสาสัย

  ครู

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ พิมวัน

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพัชรากร สรวมศิริ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพลอยพรรณ กุสุมาลย์

  ครู

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ สวัสดิ์ล้ำ

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวันชัย สินโพธิ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวศศิมล อาทวัง

  ครูผูํช่วย

 • thumbnail

  นางสาวพิมผกา แก้วสุข

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนพล ไวยวุฒินันท์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพีระพงษ์ มีพวงผล

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนันทา แป้นดวงเนตร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมานา หมายสุข

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา โดดไธสงค์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายมโนรมย์ ชาติประสพ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง

  ครู ชำนาญการพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุรภา ไลไธสงค์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเนตรนภิส มณฑล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกฤษณา ประทุมสันต์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวิรมณ หาญสุวรรณ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลักษมี จันทร์เกษม

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุณี การรัมย์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนิธิศ สุริทะรา

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค

  ครู

 • thumbnail

  นายธีรวัต นิธิยานันท์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสาลินี ราชวงศ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุภชา นิสสัยดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวไพลิน มั่นยืน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ

  ครูผู้ช่วย

พลศึกษา

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ บุญนาม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวลาวัลย์ เรืองปรัชญากุล

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนาเทิง เรืองปรัชญากุล

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประเสริฐ สุขจันทร์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทองใบ สีหะวงษ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน

  ครู

 • thumbnail

  นายภานุพงศ์ สังขรักษ์

  ครู ชำนาญการ

ศิลปศึกษา

 • thumbnail

  นายศิริปัญญา สะเดา

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสรสิทธิ ทิพย์อักษร

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนาชัย ทะยอมใหม่

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสิงหา สื่อกลาง

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางภณิตา เกื้อกระโทก

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจริยาพร กุลไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางกรกฏ ลัทธิ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายประจักษ์ ธาระธาร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวธชาษร รงรองเกษม

  ครู ชำนาญการ

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นายศุกรี ประโลมรัมย์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ วันทวี

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเยาวภา สมานชาติ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจินตนา หนูสิทธิ์

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประเสริฐ ปิ่นแก้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวจามจุรี สระแก้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวทิพวัลย์ สำราญดี

  ครูผู้ช่วย

พัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางประภาพร คนชุม

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิริพรรณ ฉันทะกุล

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริวิภา ปิงรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางจิระภา โพธิ์ลอง

  ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพัชรีวรรณ กอสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสุชญา ร่วงสูงเนิน

  เจ้าหน้าที่การเงิน

 • thumbnail

  นายวิฑูรย์ ศักดิ์ศิริ

  เจ้าหน้าที่พัศดุ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ อรัญ

  เจ้าหน้าที่บุคคล

 • thumbnail

  นายวินัย การถาง

  เจ้าหน้าที่บุคคล

 • thumbnail

  นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา พันธุ์ตะคุ

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวสุรีพร กงชัยภูมิ

  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวอภิวันท์ สุนิมิตพงศ์

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ สิทธิเสนา

  เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นายวิทวัช จันทร์สำโรง

  เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการวิทย์

^