เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศห้องสอบการสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนนางรองปีการศึกษา2561

ประกาศห้องสอบ การสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา2561
กดตรงนี้ -----------------> ระดับประถมศึกษา

            ----------------->ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            ----------------->ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่บริเวณกองอำนวยการหน้าสนามบาสโรงเรียนนางรอง
่อนเวลา08.15 น. ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^